Idee dla tańca
portal rozwoju zawodowego tancerzy
Instytut Muzyki i Tańca
Teatr Wielki Opera Narodowa

 

Zaplanuj swoją drugą karierę

 

program wsparcia przekwalifikowania zawodowego tancerzy - najczęściej zadawane pytania

 

STYPENDIA

 

I.            Składanie wniosku stypendialnego


Kto może składać wniosek o stypendium?

Wniosek o stypendium może składać każdy zawodowy tancerz tańca artystycznego, który może udokumentować 12-letni staż pracy w zawodzie tancerza wykonawcy.

W szczególnych wypadkach (np. w wypadku kontuzji uniemożliwiającej kontynuowanie kariery scenicznej) udokumentowany staż pracy może być krótszy.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wyliczenia i udokumentowania stażu pracy znajdują się poniżej, w punkcie II.

 

Jak mogę otrzymać pomoc w wypełnieniu wniosku stypendialnego i przygotowaniu budżetu?

Osobami, które mogą pomóc w wypełnieniu dokumentów są specjaliści pracujący przy realizacji programu:

Monika Kaszewska (koordynator) – odpowiada na podstawowe pytania dotyczące programu, umawia spotkania z doradcą zawodowym.

Anna Čemeljić (koordynator wniosków stypendialnych) – pomaga w przygotowaniu budżetu do wniosku stypendialnego.

Dobrosława Choryńska-Chudy i Ewa Warchoł – doradcy zawodowi, pomagają w logicznym i najbardziej skutecznym dla przyszłego sukcesu na rynku pracy ułożeniu ścieżki przekwalifikowania zgodnej z predyspozycjami tancerza, podpowiadają najbardziej efektywne rozwiązania dla wybranej przez tancerza drogi przekwalifikowania, służą radą na każdym etapie przygotowania wniosku stypendialnego.

 

Więcej informacji o zespole projektowym i dane kontaktowe tutaj:

http://www.ideedlatanca.pl/wsparcie_rozwoju_zawodowego/zespol.html

 

Czy muszę poinformować pracodawcę o tym, że planuję przekwalifikowanie?

Nie ma takiego obowiązku, cały proces przygotowania i realizacji indywidualnego planu przekwalifikowania zawodowego w ramach Programu jest objęty zasadą poufności.

Tancerze nie muszą informować obecnego pracodawcy na żadnym etapie korzystania ze wsparcia oferowanego przez Program (spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem, zapytania kierowane do koordynatorów, udział w warsztatach, przygotowanie i złożenie wniosku stypendialnego, realizacja działań związanych z przekwalifikowaniem z wykorzystaniem środków stypendialnych).

Na stronie Programu zostaną podane do publicznej wiadomości nazwiska stypendystów dopiero po ukończeniu przez nich procesu przekwalifikowania z wykorzystaniem środków stypendialnych.

 

Czy ktoś dowie się, że składam wniosek stypendialny?

Nie, proces indywidualnych konsultacji oraz przygotowania i realizacji wniosku stypendialnego jest objęty zasadą poufności, co oznacza, że jedynie osoba składająca wniosek może poinformować o tym inne osoby. Dostęp do wniosku na etapie jego przygotowania i realizacji mają tylko doradca zawodowy, koordynatorzy projektu oraz komisja oceniająca wnioski. Wszystkie te osoby zobligowane są do zachowania zasady poufności i nie mają prawa ujawniać danych personalnych osób składających wniosek.

 

II.            Staż pracy

 

W jaki sposób mogę obliczyć swój staż pracy?

Staż pracy to suma wszystkich okresów pracy w charakterze tancerza wykonawcy. Do stażu zawodowego nie wlicza się: okres edukacji w szkole baletowej, studiów wyższych w dziedzinie tańca lub innej edukacji zawodowej w dziedzinie tańca, okres pracy w charakterze pedagoga, choreografa i w innych zawodach tanecznych. Do stażu wlicza się: urlop macierzyński, urlop wychowawczy, czas przebywania na zwolnieniu lekarskim. Sposoby udokumentowania stażu tanecznego opisuje Regulamin programu stypendialnego w pkt. III.


Nie mam umowy o pracę, pracuję na umowy o dzieło, czy to wystarczy, żeby udokumentować staż pracy jako tancerz zawodowy?

Tak, umowy o dzieło, których przedmiotem jest praca jako tancerz wykonawca tańca artystycznego, są podstawą do wyliczenia stażu pracy, pod warunkiem, że przychód z tych umów stanowi minimum 70 % ogólnego przychodu z pracy zawodowej. W praktyce oznacza to, że nie wystarczą 2-3 umowy rocznie na pojedyncze występy, konieczne jest udokumentowanie, że praca w charakterze tancerza wykonawcy stanowi główne źródło utrzymania.

 

Nie mam wszystkich umów, w jaki inny sposób mogę udokumentować staż pracy?

W szczególnych przypadkach (np. zagubienia umów) można udokumentować staż pracy przedstawiając programy, plakaty, informacje zamieszczone na stronach internetowych dotyczące spektakli, w których występowała dana osoba lub fotografie z występów.

 

Jak długo muszę pracować po 1 stycznia 2009, żeby złożyć wniosek stypendialny?

Data 1 stycznia 2009 jest datą graniczną. Każdy udokumentowany dzień przepracowany w zawodzie tancerza po 1 stycznia 2009 uprawnia do składania wniosku stypendialnego w Programie.

 

III.            Budżet: planowanie i rozliczenie

 

Czy mogę otrzymać pomoc finansową na realizację więcej niż jednego kursu/szkolenia/warsztatu itd.?

Tak, można zaplanować kilka kursów, szkoleń lub warsztatów. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest gruntowne uzasadnienie we wniosku potrzeby ukończenia kilku różnych kursów, szkoleń, warsztatów lub ich cyklu.

 

Czy ze stypendium mogę sfinansować założenie własnej działalności gospodarczej?

W ramach stypendium nie można finansować bezpośrednich kosztów założenia działalności gospodarczej, można jednak uzyskać pomoc organizacyjną: doradcy zawodowi mogą pomóc w znalezieniu organizacji wspomagających, także finansowo, osoby zakładające własną działalność gospodarczą i pomóc w przygotowaniu wniosku do tych organizacji. W ramach stypendium można też sfinansować kursy i szkolenia przygotowujące do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Czy mogę uwzględnić w budżecie koszty zakupu podręczników, zakupu sprzętu czy specjalistycznych programów komputerowych?

Stypendium w ramach Programu należy przeznaczyć na rozwój zawodowy, nie może być ono przeznaczone na zakup żadnych materiałów, sprzętu itd.

 

Czy muszę z własnych pieniędzy opłacić studia/szkolenia/kurs?

Wykładanie własnych pieniędzy nie jest konieczne. Wybrane studia, szkolenie lub kurs można opłacić dopiero po zaakceptowaniu przez komisję wniosku stypendialnego. Po przyznaniu stypendium przygotowujemy umowę stypendialną i po jej podpisaniu wypłacamy stypendyście pierwszą ratę stypendium – są to środki, z których można pokryć wszystkie koszty przekwalifikowania w pierwszym roku. Kolejne raty wypłacane są w kolejnych latach na początku każdego roku.

 

Jestem w trakcie kursu/studiów, czy mogę wystąpić o zwrot poniesionych już kosztów?

Stypendium nie obejmuje zwrotu wcześniej poniesionych kosztów, jednak można w ramach stypendium sfinansować kontynuację rozpoczętej nauki.

 

W jakim przypadku mogę wystąpić o dofinansowanie kosztów utrzymania?

O dofinansowanie kosztów utrzymania w trakcie nauki mogą występować osoby, którym tryb podjętego kształcenia (np. studia dzienne, trwający kilka miesięcy kurs całotygodniowy, itp.) lub podjęcie bezpłatnego stażu uniemożliwia podjęcie pracy zarobkowej.

 

Jeżeli stracę pracę w okresie przekwalifikowania, czy mogę wystąpić dodatkowo o dofinansowanie kosztów utrzymania?

Po zaakceptowaniu wniosku i przyznaniu stypendium nie można występować o dodatkowe środki finansowe, w tym także o dofinansowanie kosztów utrzymania.

 

Jeżeli koszty kursu/dojazdów/noclegów w trakcie nauki wzrosną – czy mogę otrzymać wyrównanie kosztów?

Nie ma możliwości otrzymania dodatkowego dofinansowania w ramach Programu po zaakceptowaniu planu przekwalifikowania wraz z budżetem zawartego we wniosku.

 

Będę dojeżdżać na kurs/studia samochodem, w jaki sposób mam udokumentować koszty przejazdów?

Koszty przejazdu samochodem należy udokumentować za pomocą oświadczenia. Zwrot kosztów dojazdu samochodem jest możliwy maksymalnie w kwocie ceny biletu komunikacji publicznej na tej samej trasie (i w ten sposób należy również oszacować koszty dojazdu przygotowując budżet stypendialny).

 

W jaki sposób mam się rozliczyć z kosztów poniesionych w trakcie nauki?

Wszystkie poniesione koszty muszą zostać udokumentowanie fakturami bądź rachunkami wystawionymi na nazwisko osoby, która otrzymała dofinansowanie.

 

IV.            Po uzyskaniu stypendium

 

Kiedy otrzymam informację o przyznaniu stypendium?

Informacje o przyznaniu stypendium są udzielane wnioskodawcom telefonicznie lub mailowo, do trzech tygodni od terminu składania wniosków.

 

Jakie są dalsze kroki formalne po uzyskaniu stypendium?

Po uzyskaniu informacji o przyznaniu stypendium wnioskodawca otrzymuje mailem umowę do weryfikacji i uzupełnienia.

 

Dlaczego muszę zrezygnować z kariery scenicznej w ciągu roku po skorzystaniu ze stypendium?

W procesie przekwalifikowania ważne jest, aby wiedza teoretyczna została zastosowana w praktyce w jak najkrótszym czasie od zakończenia nauki. Praktyki, staż lub podjęcie pracy w nowym zawodzie w trakcie nauki lub bezpośrednio po jej zakończeniu pozwalają na zdobycie doświadczenia zawodowego i nabycie nowych kompetencji, niezbędnych dla umocnienia się w nowej roli zawodowej, co ma bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie danej osoby na rynku pracy. Osoba ubiegająca się o pracę w danym zawodzie bezpośrednio po zakończeniu kształcenia się w nim jest bardziej pożądana i wiarygodna dla pracodawcy niż osoba, która po zakończeniu edukacji pozostała na swojej dotychczasowej ścieżce zawodowej.

 

indywidualne Konsultacje z doradcą zawodowym

 

Jak mogę się umówić na spotkanie z doradcą zawodowym?

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym może odbyć każda osoba, która wykonywała lub wykonuje zawód tancerza wykonawcy tańca artystycznego. Konsultację te są bezpłatne i objęte zasadą poufności.

Indywidualne spotkania umawia koordynatorka programu Monika Kaszewska (mail: reorientacja[at]imit.org[dot]pl, tel. 22 820 29 05. Kontakt telefoniczny możliwy w poniedziałki w godz. 13.00-17.00 i wtorki w godz. 09.00-17.00. Informacja zwrotna na zapytanie wysłane drogą mailową zostanie wysłana w ciągu 2 dni roboczych.

Informacje o konsultacjach znajdują się tutaj:

http://www.ideedlatanca.pl/wsparcie_rozwoju_zawodowego/konsultacje.html

 

Czy z doradcą zawodowym mogę spotkać się tylko w Warszawie?

Doradcy pracują głównie w Warszawie, jednak jest możliwość zorganizowania konsultacji również w innych miastach. Doradca zawodowy dojedzie do dowolnego miasta, jeśli w jednym dniu zapisze się na konsultacje 5 osób.

 

Czy spotkanie z doradcą zawodowym jest obowiązkowe żeby uzyskać stypendium?

Tak, aby złożyć wniosek stypendialny konieczne jest co najmniej jedno osobiste spotkanie z doradcą zawodowym. Integralną częścią wniosku stypendialnego jest opinia doradcy zawodowego.

Rekomendujemy spotkanie z doradcą zawodowym na jak najwcześniejszym etapie budowania indywidualnej ścieżki przekwalifikowania i przygotowania wniosku stypendialnego. Nasze doświadczenie oraz opinia tancerzy, którzy korzystali z pomocy doradców pokazują, że spotkanie lub kilka spotkań z doradcą pozwala skutecznie doprecyzować wybór ścieżki przekwalifikowania oraz dobrze przygotować wniosek stypendialny.

 

Nie planuję jeszcze przekwalifikowania – czy mogę umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym?

Tak, z bezpłatnych spotkań z doradcą i psychologiem może skorzystać każda osoba tańcząca zawodowo, niezależnie od wieku i stażu pracy.

Rozwój zawodowy i planowanie kariery jest długofalowym procesem, który trwa często kilka miesięcy, a nawet lat. Dlatego zachęcamy do spotkań ze specjalistami pracującymi w Programie na jak najwcześniejszym etapie Państwa kariery zawodowej.

 

Wiem, jaki kurs/studia chcę skończyć, czy muszę koniecznie spotkać się z doradcą zawodowym?

Osobiste spotkanie z doradcą zawodowym jest konieczne, ponieważ pisemna opinia doradcy zawodowego jest integralną częścią wniosku stypendialnego. Doradca może też podpowiedzieć w jaki sposób rozwinąć i uzupełnić wybraną ścieżkę zawodową i pomóc w przygotowaniu wniosku stypendialnego.

 

Nie mam pomysłu na to, co chcę robić po zakończeniu kariery scenicznej, co wtedy?

Spotkania z doradcą zawodowym są bardzo pomocne w takiej sytuacji – doradca pomaga w określeniu predyspozycji i mocnych stron oraz w zaplanowaniu nowej ścieżki kariery i wybraniu najbardziej adekwatnej ścieżki przekwalifikowania.

 

Warsztaty

 

Gdzie znajdę informację o warsztatach?

Informacje o warsztatach znajdują się tutaj: http://www.ideedlatanca.pl/wsparcie_rozwoju_zawodowego/warsztaty.html

Każdy tancerz może też zapisać się do newslettera i otrzymywać mailem informacje o najbliższych terminach, w jakich w całej Polsce organizowane są warsztaty, oraz o nowych proponowanych tematach warsztatów.

http://www.ideedlatanca.pl/newsletter.html

 

Kto może uczestniczyć w warsztatach?

W warsztatach może uczestniczyć każda osoba, która wykonywała lub wykonuje zawód tancerza wykonawcy tańca artystycznego. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

Czy warsztaty odbywają się tylko w Warszawie?

Warsztaty są organizowane w całej Polsce – warunkiem jest zebranie grupy minimum 5 osób chcących wziąć udział w warsztacie i zaproponowanie preferowanych terminów (może to być dowolny dzień tygodnia) W przypadku zainteresowania realizacją warsztatów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy bezpośrednio z Moniką Kaszewską (reorientacja[at]imit.org[dot]pl, tel. 22 829 20 05 (kontakt telefoniczny możliwy: poniedziałek w godz. 13.00-17.00, wtorek w godz. 09.00-17.00).

 

Nie planuję jeszcze przekwalifikowania, czy mogę zapisać się na warsztaty?

W warsztatach może wziąć udział każdy tancerz i tancerka zawodowa będący w trakcie lub po zakończeniu kariery scenicznej niezależnie od wieku, stażu pracy i sytuacji zawodowej. Zapraszamy.

 

Czy muszę uczestniczyć w warsztatach, żeby uzyskać dofinansowanie?

Warsztaty są dodatkową możliwością skorzystania z wiedzy i pomocy doradcy zawodowego i psychologa. Uczestnictwo w warsztatach nie jest warunkiem złożenia wniosku, jednak zachęcamy do skorzystania z tej możliwości. Nasze doświadczenie oraz opinie tancerzy potwierdzają, że uczestnikom warsztatów łatwiej jest planować swoją przyszłość zawodową i przygotować wniosek stypendialny.